Algemene Voorwaarden
Tickets & Shop

Algemene Voorwaarden Tickets & Shop

C Major Creative Productions


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Events & Tickets (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen C Major Creative Productions V.O.F. (hierna te noemen: “C Major”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door C Major georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). De Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door C Major voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2. Onder evenement wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen C Major en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij C Major dan wel een door C Major ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege C Major verstrekt document of een door of vanwege C Major verstrekte barcode of QR-code. Deze code is uniek.

2.3. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon of aan meerdere personen indien dit is aangegeven op het toegangsbewijs.

2.4. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van C Major. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. C Major mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). C Major is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door C Major dan wel een door C Major ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.5. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij C Major garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode of QR-code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. C Major kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8. C Major behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen. De klant is alsdan verplicht om zich aan het door C Major gestelde maximum te houden. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

2.9. De klant is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de klant het toegangsbewijs van een derde anders dan C Major heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan C Major om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de klant om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.


Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door C Major worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2. De klant is jegens C Major gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3. De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens C Major voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. C Major kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. C Major is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

3.4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan C Major verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van C Major om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.


Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1. De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden, bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het personeel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3. De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om C Major onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens en de verplichting om veilige evenementen te organiseren onder de op dat moment geldende coronamaatregelen.

4.4. Het is verboden tassen en rugzakken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Hiervan zijn in beginsel uitgezonderd handtassen niet groter dan A4-formaat. Tassen en rugzakken die hier niet aan voldoen, worden niet in bewaring genomen. Van het voorgaande zijn de campingterreinen bij evenementen uitgezonderd.

4.5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien C Major dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

4.6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien C Major dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.7. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.8. Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.9. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van C Major, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het personeel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

4.10. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert C Major een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. C Major behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.


Artikel 5 – Rechten van C Major

5.1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden is C Major gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan C Major, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2. C Major behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien C Major dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is C Major gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4. De artiest en C Major zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

5.5. Het is C Major toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. C Major zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van de locatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.


Artikel 6 – Overmacht

6.1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft C Major het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door C Major wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal C Major uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal C Major slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door C Major wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid C Major

7.1. C Major is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan C Major toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen C Major is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  • a) gevolgschade;
  • b) immateriële schade;
  • c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van C Major.

7.2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat C Major geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. C Major hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB (A).

7.3. C Major zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van C Major) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4. C Major is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. C Major is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals.

7.5. C Major is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.


Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1. C Major verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via https://cmajor.nl/privacybeleid.


Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1. C Major is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Events & Tickets eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal C Major de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

9.2. Op de Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en C Major bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen C Major en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.