Algemene Voorwaarden
Diensten & Producten


Versie Januari 2023


Wat goed dat je dit document leest! Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij diensten of producten afneemt bij C Major. Geen zorgen: het is best wat leesvoer, maar zo makkelijk mogelijk gehouden. Ben je een kei in wetteksten lezen? Dan wordt er her en der wel naar verwezen.

C Major werkt met zakelijke algemene voorwaarden (B2B). Deze voorwaarden zijn bedoeld voor alle diensten en producten, zoals het afnemen van C Major dienstverlening en gebruik van de marketing en verkoop faciliteiten van C Major in pakketten. Dit is inclusief organisatie- en promotieactiviteiten en verkoop van eigen producten via de (web)shop. 

Hieronder lees je onder welke voorwaarden C Major haar diensten aanbiedt. Onderaan het document worden de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij-vorm te schrijven. 

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking! 


Met vriendelijke groet,


Het team van C Major Creative ProductionsBedrijfsgegevens en bereikbaarheid

Officiële naam: C Major v.o.f.

KvK-nummer: 80720846

Btw-nummer:NL8617.74.243B01

Je kunt C Major op de volgende wijze bereiken:

Mailen: contact@cmajor.nl   

Adres: Atoomweg 6B, 9743 AK Groningen

Website: www.cmajor.nl 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9:00-17:00 uur

Zaterdag en zondag: Gesloten


Artikel 1. Algemene zaken 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
  - ieder aanbod,
  - offerte en
  - overeenkomst,
tussen jou en C Major, waarop C Major deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

2. Jij verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat door:
   - Het digitaal aanvinken op de website/via het portal van de daartoe dienende checkbox;
   - Ondertekening van een offerte of overeenkomst; of
   - Het verstrekken van een schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdracht.


Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst C Major altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

3. Het kan zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Of dat er zich een situatie tussen ons voordoet, die niet is geregeld. Dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, - zoals dat zo mooi heet - ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

4. Een rechter zou een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, op enig moment, geheel of gedeeltelijk nietig kunnen verklaren. Of vernietigen. Dan blijven echter de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Als hetgeen in het vorige lid zich voordoet, dan maken wij vervolgens goede afspraken om nieuwe bepalingen overeen te komen. Deze vervangen de nietige of vernietigde bepalingen. Daarbij volgen wij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.


Artikel 2. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt  

1. De overeenkomst komt tot stand als jij mondeling of schriftelijk het aanbod van C Major inclusief deze algemene voorwaarden, aanvaardt.

2. Je kunt C Major niet aan haar offerte of aanbod houden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Elk aanbod en prijsopgave door C Major is geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 

4. Weet dat de in het aanbod vermelde prijzen altijd exclusief btw zijn, tenzij anders aangegeven natuurlijk. 

5. Mocht je nou het aanbod aanvaarden maar je hebt nog afwijkende opmerkingen, dan komt de overeenkomst alleen tot stand als C Major dat expliciet zo aangeeft.

6. Een aanbod en een tarief geldt alleen voor een huidige opdracht.


Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst 

1. C Major zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 

2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van C Major. C Major kan anders de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten aan jou in rekening te brengen. Dit gebeurt volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven.

3. Je kunt geen korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen dan wel het (eind)resultaat afkeuren, als er afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn. 

4. C Major kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen. Daarbij wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.

5. C Major kan altijd prijswijzigingen doorvoeren. We zullen je dit minimaal een maand van tevoren melden als het reeds afgenomen producten of diensten betreft. 


Artikel 4. Contractduur en termijnen

1 De overeenkomst tussen ons wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. De duur kan ook van bepaalde tijd zijn. Dit blijkt dan uit de aard van de overeenkomst of als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

3. Als C Major voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn met jou is overeengekomen of heeft opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. 

4. . Stel C Major bij overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke en biedt daarbij een redelijke termijn, zodat C Major alsnog uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

5. . C Major kan ervoor kiezen om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren. Dit houdt ook in dat:
   - Ieder uitgevoerd gedeelte afzonderlijk kan worden gefactureerd; en
   - De uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, kunnen worden opgeschort. Deze opschorting duurt net zolang, totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.


Artikel 5. Inschakeling van derden 

1. C Major kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Denk aan freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs. 

2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Als door C Major of door C Major ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op jouw locatie, of een door jou aangewezen locatie, zorg je kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom 

1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende eigendomsrechten op de resultaten uit de opdracht, komen toe aan C Major. Alleen C Major is bevoegd een eigendomsrecht te deponeren of te registreren.

2. De in het kader van de opdracht door C Major tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van C Major. Ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

3. C Major heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. C Major zal daarbij uiteraard rekening houden met vertrouwelijke informatie.

4. Als je hetgeen in dit artikel wordt geregeld, niet naleeft, dan kan C Major een zelf vast te stellen maar redelijke vergoeding bij jou in rekening te brengen. Ook kan C Major een schadevergoeding eisen. 


Artikel 7. Gebruik    

1. Gebruik van producten van C Major is vrijelijk toegestaan;

2. Doorverkopen of doorgeven aan derden zonder medeweten en goedkeuring van C Major is niet toegestaan, eventuele opgelopen omzetverlies of schade is zal C Major bij jou in rekening brengen.


Artikel 8. Wanprestatie

1. Als je de algemene voorwaarden niet naleeft of misbruik maakt van de dienst of product, kan C Major de overeenkomst ontbinden stilleggen.

2. C Major kan besluiten deze schade op jou te verhalen, mits C Major daadwerkelijk schade oploopt door misbruik van jouw kant.

3. C Major heeft het recht jou te weigeren of jouw account te blokkeren, zonder opgaaf van redenen.


Artikel 9. Betaling

1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst. 

2. Betalingen worden gedaan via de checkout van de webpagina lp.cmajor.nl/checkout 

3. In andere gevallen vindt betaling plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 

4. Facturatie en betaling gebeurt digitaal.

5. Als je bezwaren hebt tegen de hoogte van de factuur, dan dien je die binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te melden aan C Major. 

6. Verrekening aan C Major van jouw verschuldigde betaling is niet mogelijk. 

7. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting van de factuur of tegen het niet-betwiste deel daarvan, niet op.

8. Betaal op tijd. Anders ben je vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. C Major hoeft jou hiervoor niet nog in gebreke te stellen. 

9. C Major heeft vanaf dat jij in verzuim bent, recht op:
   - 1% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, vanaf de vervaldag totdat je de gehele betaling hebt voldaan;
   - De buitengerechtelijke kosten zoals geregeld in “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW);
   - De werkelijk gemaakte kosten, als C Major hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren;
   - De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
   - De rente over de verschuldigde incassokosten.

10. C Major kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor:

11. Eventueel misgelopen omzet; of

12. Schade door nalatigheid van jouw kant omtrent achterstallige betalingen en verplichtingen


Artikel 10. Overmacht

1. Als C Major gehinderd wordt of verhinderd is, is C Major niet gehouden tot het nakomen van welke verplichting dan ook richting jou. Het gaat hier alleen om gehinderd worden of verhinderd zijn:
- als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van C Major, of
- Op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van C Major komt.

2. Ingeval van een zogenaamde overmacht aan de kant van C Major, stelt C Major jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Hierbij vermeldt C Major aan jou:
   - de oorzaak,
   - de aard,
   - de mogelijk te verwachten duur van de overmacht, en
   - de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen
C Major spant zich naar redelijkheid in om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

3. C Major kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als C Major de overeenkomst ontbinden. Er is dan geen verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

4. C Major kan het inmiddels nagekomen, dan wel na te komen gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk aan je factureren. Dit doet C Major alleen, als zij na het ontstaan van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en schade

1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met C Major in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 

2. C Major is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.

3. Mocht C Major aansprakelijk blijken, dan is dit beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 

4. De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot dat deel dat de verzekering van C Major uitkeert. 

6. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7. C Major kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:
   - Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
   - Door jouw handelen of nalaten;
   - Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
   - Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
   - Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden;
   - Overmachtsituaties.

8. Mocht een derde C Major aansprakelijk stellen omdat zij door de uitvoering van de opdracht schade lijdt, dan vrijwaar jij C Major hiervoor. Jij zult C Major dan ook bijstaan voor de rechter of buiten de rechter om, mocht dit nodig zijn. 


Artikel 12. Klachten 

1. Heb je een klacht over C Major? Weet dat C Major haar best doet om klachten te voorkomen en te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen.

2. Laat C Major in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week na ontdekking, weten als je een klacht hebt. Zo kan C Major snel reageren om jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

3. Een klacht kun je insturen per e-mail naar contact@cmajor.nl voorzien van een duidelijke omschrijving ervan.

4. Als C Major oordeelt dat de klacht gegrond is, zal C Major dit naar beste kunnen oplossen.

5. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

6. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 13. Geheimhouding en privacy 

1. Wij zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. 

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door C Major of jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien
   -  C Major verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
   - de informatie algemeen bekend wordt;
   - C Major optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Persoonsgegevens die C Major bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens willen wij je adviseren om onze privacy- en cookieverklaring te lezen. Deze vind je hier: https://www.cmajor.nl/privacybeleid/ 


Artikel 14. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

1. C Major kan altijd deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.

2. Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 

3. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is steeds vindbaar via de website van C Major: www.cmajor.nl/algemene-voorwaarden/

   

Artikel 15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als jij of C Major dat zo stelt.

2. Wij doen er beiden alles aan dat het nooit tot een geschil komt. Maar mocht dit onverhoopt gebeuren, dan zullen wij ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kan er in tweede instantie een beroep worden gedaan op de rechter.

3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van C Major is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

4. C Major behoudt het recht voor om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent of dat de uitvoering van een overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.

6. Het Weens Koopverdrag, wat gaat over internationale koopovereenkomsten, is uitgesloten. 


Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor, die hieronder wordt toegelicht:

1. Aanbod: de schriftelijke of mondelinge aanbieding door C Major, die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

3. Buitenland: Alle landen die niet tot Nederland behoren. 

4. Directe schade:
   - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
   - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van C Major aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan C Major toegerekend kunnen worden;
   - De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

5. Klacht: een klacht over de gedragingen van C Major.

6. Offerte: Elk aanbod van C Major aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

7. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door C Major geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.

8. Opdrachtgever:
   - de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
   - de (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) rechtspersoon die een overeenkomst sluit met C Major.

9. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak of afspraken tussen jou en C Major, waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of welk product C Major tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze algemene voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.

10. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop C Major geen invloed kan uitoefenen en waardoor C Major niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
   - mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
   - een dag of dagen van nationale rouw;
   - contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
   - overheidsbesluiten;
   - werkstaking;
   - natuurrampen;
   - ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van C Major;
   - sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
   - epidemieën of pandemieën;
   - computerstoringen;
   - vertraagde leveringen van derden of andere overmachtsituaties bij derden

11. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp, alle denkbare communicatie via sociale media of andersoortige geautomatiseerde communicatie

12. Training: hieronder wordt onder andere verstaan een masterclass, workshop, webinar, event, etc.

13. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.